Свяжитесь с нами

044 289-87-57 044 529-01-17

Свяжитесь с нами

044 289-87-57
044 529-01-17

Статьи

НОВІ ПРАВИЛА ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АБО БЕЗВІЗ ДЛЯ КАПІТАЛУ

валюта21 червня 2018 року Верховна Рада України прийняла Закон  «Про валюту і валютні операції». Незважаючи на той факт, що закон уже підписаний Президентом України Петром Порошенком, набуття ним чинності передбачається лише із 7 лютого 2019 року.

Необхідно визнати, що цей принципово новий та, водночас, сучасний нормативний акт, покликаний регулювати відносини у сфері валютних операцій, чекали достатньо довго. Не є таємницею той факт, що сьогодні всі суб’єкти господарювання, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю, керуються Декретом Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю», що був прийнятий ще в далекому 1993 році. На основі цього нормативного документа в Україні було прийнято більше ста підзаконно-нормативних актів, які регулювали дані правовідносини. Усі вони, спрямовані на стабілізацію економіки, повинні були перешкоджати виведенню капіталу із держави. На жаль, як ми бачимо, таке регулювання не призвело до позитивних результатів. Очевидно, що з цієї причини, законодавець вирішив принципово змінити підхід держави відносно цього питання. Своєрідним поштовхом для прийняття такого рішення є також і обов’язки України відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС.

Що нового для бізнесу несе цей закон?

По-перше, основні тези закону надають можливість створити безпечні, комфортні умови для ведення бізнесу та доступу до ринку іноземних інвесторів, а для українців буде розширений спектр операцій з валютою, а саме:

-            українці зможуть безперешкодно інвестувати у цінні папери, нерухомість закордоном і розміщувати кошти на рахунках будь-якого банку у світі без індивідуальних ліцензій НБУ;

-             закон ліквідовує  можливість накладення штрафу у розмірі 100% від суми операції та заборону на проведення зовнішньоекономічної діяльності за порушення максимальних строків розрахунків за експортно-імпортними операціями (контрактами) у період 180 днів;

-           резиденти зможуть зароблять на торгівлі валютою як на українському ринку, так і закордонних площадках (за наявності ліцензії НБУ);

-           бізнес матиме можливість  отримувати кредити у нерезидентів без їхньої реєстрації в Україні;

-          закон скасовує валютний контроль за дрібними рахунками, залишаючи лише діючий моніторинг операцій у сумі, еквівалентній 150 тис. грн..

Лібералізація валютного регулювання прив’язана до прийняття законодавцем так званого пакета анти- BEPS,  який повинен перешкоджати ухиленню від сплати податків. У свою чергу, цей пакет передбачає необхідність вжиття заходів щодо так званої амністії капіталів, що не однозначно сприймається у суспільстві.

Багато експертів порівнють прийняття цього закону із своєрідним фінансовим безвізом, який відкриває свободу руху для капіталу і широке коло можливостей як для резидентів, так і нерезидентів.

Грунтуючись на  задекларованому принципі, найбільш вірогідним розвитком ситуації є наступне: закон принесе полегшення у роботі для експортерів-імпортерів, які працюють з валютою і мають на сьогоднішній день ряд обмежень і незручностей. Також, є підстави вважати, що підприємства зможуть купляти валюту без прив’язки до експортного контракту, а отриманий дохід не продавати в обов'язковому порядку, як це передбачено сьогодні.

Варто звернути увагу також на те, що набрання чинності закону насправді не зможе автоматично скасувати всі обмеження НБУ, оскільки  всі нормативні акти регулятора зберігають свою чинність до того моменту, коли сам регулятор не визнає їх такими, що втратили чинність.

Підбиваючи підсумки, варто сказати, що у цілому закон передбачає позитивні перспективи, але,  враховуючи наш менталітет та «пострадянський досвід», очевидним є той факт, що НБУ протягом достатньо тривалого часу намагатиметься регулювати діяльність компаній у ручному режимі, допоки більшість імпортерів-експортерів не почнуть вірити  у стабільність та силу економіки держави. Україна повинна зберігати достатньо можливостей, щоб своєчасно та безболісно запобігати всім можливим потенційним ризикам та загрозам для економічної стабільності держави. 

 

Кулаков Віталій

Управляючий партнер, адвокат

GROUP ADVICE

 

Римець Христина

 

НОВЫЙ ЗАКОН ОБ ОБЩЕСТВАХ С ОГРАНИЧЕННОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ: ЧТО НОВОГО?

TOV17 июня 2018 года вступил в действие новый Закон Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», который был принят 06.02.2018г. Важно отметить, что действующие до него нормативные акты, регулирующее деятельность данных обществ, значительно устарели, поэтому данный закон можно назвать долгожданным. Станет ли он обузой для бизнеса или наоборот, заложит прочный фундамент для развития экономики, покажет время и практика правоприменения.

Что нового?

Отныне, в Уставе должно быть всего лишь три обязательных пункта: полное и сокращенное (при наличии) наименование общества; органы управления, их полномочия и порядок принятия решений; порядок вступления и выхода из общества.  Устав теперь может не содержать в себе информацию об участниках общества и размере их доли в капитале, равно как и содержать любую информацию, не запрещенную нормативными актами. Конечно, это позволит в случае изменения состава участников не менять текст Устава, однако с другой стороны, - несет риск неконтролируемого изменения участника общества.

Законодатель снял ограничения относительно количественного состава участников общества, т.е. в составе общества может быть в принципе неограниченное количество человек. Это позволит некоторым акционерным обществам, которые не представляют собой классическое акционерное общество (имеют ограниченный круг акционеров), трансформироваться в общество с ограниченной ответственностью и вести деятельность в более удобной форме. При этом, устанавливается 6-ти месячный срок для внесения вклада всеми участниками общества с момента государственной регистрации, вместо существовавшего ранее годового периода.

Кроме того, новым законом «как бы» ограничены обязательства участников обществ, а именно, согласно ст. 6 Закона, участники обязаны придерживаться требований Устава и выполнять решения общего собрания. Термин «как бы» выбран не случайно, поскольку сами участники могут принять по сути любое решение, в том числе об ограничении или расширении своих полномочий, и, де-юре – обязаны его выполнять. Поэтому как такового ограничения не произошло. Минусом этого может служить соблазн злоупотреблений со стороны недобросовестных участников, что может привести к увеличению корпоративных споров.

К тому же, целесообразно было бы в раздел «обязанности» внести действия участника по управлению обществом, участию в общих собраниях, голосованию и т.п., а не оставлять их в разделе «Права».  Тогда бы участник не мог бы позволить себе проигнорировать собрание или голосование, поскольку нес бы ответственность за свое бездействие, а так, участие в собрании снова будет его правом, что в дальнейшем опять будет вызывать сложности в управлении обществом (блокировкой голосования, срыве кворума и т.п.) и становится причиной судебных споров.

Новый закон вводит понятие «вклад участника», вместо существующего «вклад в уставной капитал общества». Также установлено, что размер уставного капитала состоит из номинальной стоимости частей его участников, выраженной в национальной валюте, которые не могут быть большими, чем стоимость вкладов участников. Да, вот так дословно звучит новая норма закона. Запутано, неправда ли? Положительным моментом стала законодательная возможность создания наблюдательного совета общества, что позволит участникам осуществлять контроль за работой ТОП-менеджеров.

Плохая новость для участников – должников. Отныне, на их часть в уставном капитале может быть наложен арест и обращено взыскание, что трудно было сделать по старому законодательству. При этом, общество обязано предоставлять документацию исполнителю и кредитору для правильной оценки активов и стоимости части.

Нововведением также стало введение нормы, позволяющей исключать из состава участников общества умершего человека или ликвидированное юридическое лицо. С одной стороны это важный институт для дальнейшей работы общества, однако, законодатель наверное забыл или сознательно упустил детализацию: установление порядка такого исключения, участия в таком собрании наследников (правопреемников), требования к кворуму по голосованию и т.п. Отсутствие детализации подобных вопросов приведет к еще большему хаосу в защите прав собственников (правопреемников).

Еще одной новинкой стала теза, что фундаментально право на выход из состава участников распространяется не на всех, а лишь тех, кто владеет частью в уставном капитале меньше 50%. Таким образом, фактически, если человек владеет 50% и более частью в уставном капитале, он лишен возможности выйти из общества без согласия других участников общества. С моей точки зрения, это является ограничением прав участника, что безапелляционно является минусом нового закона.

К сожалению, новый закон оставил больше вопросов, чем ответов на проблемные моменты в корпоративных взаимоотношениях. Остается надеется на то, что законодатель сможет оперативно реагировать и своевременно вносить поправки в закон с целью обеспечения реальной защиты прав и интересов всех участников и создания прозрачной, понятной структуры управления обществами в Украине, исключающей возможность противоправного завладения имуществом (рейдерства).

 

Audit Consulting Group ADVICE

Руководитель, адвокат Кулаков Виталий

АнтиРЕЙДЕРСКИЕ действия или как защитить свой бизнес?

антирейдерНаша компания уже много лет оказывает услуги юридического сопровождения бизнеса в различных его проявлениях, начиная от банального юридического аудита внутренних документов (разработка устава, внутренних инструкций, приказов, договоров и т.п.) заканчивая претензионной работой и защитой интересов клиента в судах. Однако, особенно в последнее время, актуальным направлением стала защита интересов компаний в результате рейдерских атак. Ни для кого не секрет, что рейдерство стало уже профессией, которая дает не малый доход. Кроме того, развитию рейдерства способствует не эффективная работа правоохранительной и судебной системы, которые должны мгновенно реагировать на рейдерские действия, а не допускать длительного расследования и затягивания процесса. Существующая при Минюсте комиссия, которая должна была сконцентрировать в себе орган так называемого оперативного реагирования от рейдерства, к сожалению, не оправдывает надежды и все больше превращается в отдел продаж (по информации людей, обращающихся в эту комиссию).

В данной статье хотел бы рассказать о некоторых действиях, которые смогут минимизировать риски компании, связанные с любыми рейдерскими действиями со стороны третьих лиц. О чем идет речь?

Во-первых, речь идет о структурировании бизнеса и оптимизации его бизнес процессов. Иными словами, например, активы можно сконцентрировать в одной компании (владельцем которой является нерезидент), а потом их передать в аренду уже производственному структурному подразделению (своей компании), а третья компания может заниматься логистикой и транспортными вопросами и т.д. Кроме того, не лишним будет защитить активы в виде оборудования, движимого и недвижимого имущества путем внесения его в реестр запретов на отчуждение, на основании заключенных договоров залога или ипотеки (с подконтрольной компанией).

Во-вторых, необходимо внимательно подходить к полномочиям руководителя, относительно его права подписывать договора. Например, можно поставить ограничение, что руководитель может подписывать договора на сумму более 1 млн. гривен только с согласия собственников. При этом, не лишним будет прописать  в Уставе, что любые регистрационные действия, связанные со сменой долей, учредителей, изменения уставного капитала и т.п., может происходить исключительно с согласия всех собственников без права перепоручения таких действий другим лицам. Это лишит рейдеров возможности делать все руками представителей.

Третье. Одной из форм защиты является создание ряда «искусственных» обязательств компании перед другими (дружественными) предприятиями. Лучше, если эти обязательства будут подкреплены гарантийными обязательствами в виде гарантий, поручительства, залога оборудования, здания и т.п. Это даст возможность, в случае рейдерской атаки, сохранить активы, недопустив их отчуждение.

Четвертое. Естественно, во время развития технологий, не лишним будет внедрение комплекса информбезопасности. Такую безопасность нужно обеспечивать юридическими и техническими мероприятиями, т.е. создание внутренней нормативной базы (положение о конфиденциальности, инструкции о передаче данных и т.п.), а также создание специальных программ, ограничивающих доступ, копирование или передачу важных данных.

Пятое. Желательно, чтоб все учредительные документы, иные документы, подтверждающие право собственности или пользования любыми активами (движимое и недвижимое) хранились не в месте ведения основной хозяйственной деятельности. Это даст вам возможность выиграть время и не допустить присвоение или отчуждение ваших активов рейдерами.

Шестое. Не маловажным является формирование отдельного резервного денежного фонда, размещенного также в отдельном месте. Это позволит руководству в случае рейдерской атаки иметь возможность эффективно проводить необходимые действия с привлечением профессионалов различного направления и поддерживать работоспособность иных структурных подразделений. 

Седьмое. Любое рейдерство в большинстве своем начинается с получения того или иного судебного решения, которое как бы «легализирует» нового собственника. Поэтому, не лишним будет проведение мониторинга данных о фигурировании компании (ее учредителей) в тех или иных судебных процессах. Это позволит всегда быть в курсе возможных рейдерских атак и своевременно их ликвидировать на стадии зарождения.

Конечно, все эти действия сложно выполнить компаниям самостоятельно, и лучше, если этим будут заниматься специалисты в области права. Наша компания на протяжении многих лет оказывает правовые услуги компаниям различной формы собственности, в том числе защищая их не только от противоправных действий контролирующих органов, а и от так называемых рейдеров и названных кредиторов. При этом, в случае необходимости, мы всегда помогаем нашим клиентам проверить будущих контрагентов на предмет надежности и порядочности. При этом используются различные реестры открытых и закрытых баз данных. Все это помогает нашим клиентам экономить свое время и чувствовать надежную защиту и поддержку с нашей стороны.

Мы всегда стараемся делать больше, чем обещаем!

АО «Адвокатская фирма «ADVICE»

Управляющий партнер, адвокат Виталий Кулаков

ОБРАЩЕНИЕ В КОМИССИЮ ПРИ МИНЮСТЕ, КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ ОТ РЕЙДЕРСТВА

рейдерствоВ предыдущих статьях мы рассказывали как можно обезопасить свой бизнес от рейдерства, путем проведения так называемых профилактических мероприятий. Однако, в большинстве случаев, предприятие (или отдельный гражданин) сталкивается с понятием рейдерство уже после того, как узнает, что его имуществом завладело иное лицо. Что же делать?

Первые мысли – это бежать в полицию, вторая – обращаться в суд. Однако, к сожалению, ни первый, ни второй вариант не являются оперативными способами решения проблемы. Как альтернативу, власть предложила бизнесу фактически новый инструмент защиты от рейдерства – создало Комиссию по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации (далее - Комиссия).

Основным достоинством Комиссии является оперативное принятие и реализация ее решений, путем отмены регистрационных действий. Кроме того, заявитель не должен платить никаких официальных платежей, в отличии, например, от обращения в суд, где платиться судебный сбор. При этом, Комиссия фактически сама определяет способы защиты интересов заявителя и рассматривает жалобу в короткий срок, обеспечивая мгновенное исполнение решения в виде отмены регистрационных действий и фактически возврата имущества его первоначальному собственнику.

Нужно признать, что решение Комиссии не является окончательным и «заинтересованное лицо» всегда имеет возможность обратиться в суд с требованием отменить решение Комиссии. При этом, суды оценивают действия Комиссии на предмет их соответствия нормативным правилам для рассмотрения заявлений жалобщиков, и не углубляются в суть самой проблематики.

Так, в случае, если на момент принятия решения Комиссией в одном из судов рассматривается спор относительно того или иного имущества (действий в отношении имущества), которое является предметом рассмотрения Комиссией, вероятность отмены судом решения Комиссии практически 100%, поскольку установлен законодательный запрет на рассмотрения жалоб в таких случаях.

Для того, чтоб не допускать такие действия, Комиссия должна тщательно изучать материалы дела, с целью не допускать процедурных нарушений закона при рассмотрении жалоб. Хотя с другой стороны, для заявителя, последующая отмена решения хоть и имеет негативный эффект, однако на первом этапе позволяет выиграть время и подготовиться к защите своей собственности.

Иногда, причиной для отмены решений Комиссии становится нарушение сроков на обжалование регистрационных действий. Законодатель установил, что лицо может обжаловать действия регистратора в течении 60 дней с момента регистрации или с момента, когда лицо узнало о нарушении своих прав. Если «заинтересованное лицо» обратившись в суд докажет, что Вы пропустили срок обращения в Комиссию, то есть вероятность, что решение будет отменено, фактически на формальных основаниях.

Из анализа судебной практики, наиболее распространенным основанием для отмены решения Комиссии является то, что последняя не направляет заинтересованным лицам уведомления о рассмотрении жалоб, размещая информацию в лучшем случаи – на официальном веб-сайте. Фемида довольно жестко реагирует на подобные факты, в следствии чего решения Комиссии отменяются судами административной юрисдикции.

 Подводя итог, хотелось бы отметить, что волей не волей, человек остается заложником ситуации, на которую он в полной мере не может влиять. Поэтому, для полноценной защиты человека, Комиссия должна четко выполнять все процедурные предписания нормативных актов и детально изучать практику судов, рассматривающих дела, где ответчиком фактически выступает Комиссия. Если этого не делать, то в скором времени, к Комиссии будут относиться не как к реально влиятельному органу, а как к очередному мелкому «препятствию» на пути к противоправному завладению имуществом.

Нужно признать, что сегодня Комиссия является единственным органом, который может фактически единолично и быстро принять решение, в отличии от других органов исполнительной и судебной власти. Именно это, вероятно, и стало причиной того, что в деятельности этого нового органа, появляются признаки коррупции. Естественно, каждый хочет защитить свое право, как можно быстрее получить долгожданное решение, и гарантировать его положительный эффект. С учетом того, что рейдерство в Украине процветает, желающих защититься от него путем обращения в Комиссию растет небывалыми темпами. Я не хочу сказать, что Комиссию необходимо ликвидировать, наоборот, она должна работать. Но необходимо создать такие условия, чтоб мы думали ни как расширить действие Комиссии или увеличить ее штат, а как сделать так, чтоб само явление рейдерство было не нормой жизни, а скорее исключением. Вот тогда в Комиссию будут обращаться не толпы людей, а единицы. Вот тогда можно считать, что у нас зарождается правовое государство. В ином случае – работа Комиссии будет всегда иметь коррупционные составляющие. А может это кому-то выгодно…

AUDIT CONSULTING GROUP

ADVICE

Руководитель, адвокат Кулаков Виталий

БЛОКИРОВКА НАКЛАДНЫХ ПО-НОВОМУ ИЛИ КАК ИЗМЕНИТСЯ ЖИЗНЬ БИЗНЕСА

blokНи для кого не секрет, что бизнес в Украине живет в состоянии «боевой готовности» по отношению к постоянным нововведениям. Причин достаточно много и объективных и субъективных, но основная из них, – это постоянное изменение законодательства, так или иначе регулирующее ведение предпринимательской деятельности. Одним из ярких этому примеров является запуск систем по администрированию налогов, в том числе налога на добавленную стоимость (НДС), а именно – системы мониторинга критериев оценки рисков налоговых накладных и корректировки стоимости.

Уверен, что все помнят, как эта система была запущена в тестовом режиме, а уже с 1 июля 2017 года стала фактически одним из главных камней преткновения ведения бизнеса для представителей реального сектора экономики. Несмотря на то, что главной целью запуска новой системы администрирования была борьба с различными схемами получения необоснованной налоговой выгоды, реальный «кошмар» получили предприятия, ведущие легальный бизнес. Именно эти предприятия не могли зарегистрировать налоговые накладные, во время получить ответ на свои жалобы от фискального органа, следствием чего стало ухудшение взаимоотношений с бизнес-партнерами и т.п. Кроме того, количество заблокированных накладных увеличивалось с каждым днем, соответственно, нагрузка на комиссии по рассмотрению жалоб была невероятной.

Напомним, что с 1 января текущего года были внесены изменения в Налоговый кодекс Украины, согласно которым до принятия нового порядка Кабинетом Министров Украины приостановление регистрации налоговых накладных/расчетов корректировки проводиться не будет. Министерство финансов Украины совместно с Государственной фискальной службой Украины начали активную работу по подготовке такого нового порядка, следствием чего стал принятый Новый проект, который предположительно в марте текущего года должен «осчастливить» предпринимателей разного уровня.

Почему мы говорим так пессимистично? Да потому что, сам проект разработан фактически фискальным органом и соответственно имеет фискальный характер. В место того, чтоб уменьшить нарушения прав налогоплательщика, снять ряд критических вопросов для бизнеса, новый проект содержит еще больше моментов, в том числе и тех, которые наоборот увеличивают коррупционную составляющую.

К примеру, мы можем говорить о введении так называемого отсекающего критерия 3% и порог объема поставок в месяц в размере 500 тыс. грн. Плюс вводится в действие так называемая институция – показатель положительной налоговой истории. Иными словами, если операция имеет рисковый характер, но налогоплательщик имеет положительную налоговую историю, то регистрация этой налоговой накладной приостанавливаться не будет. Естественно возникает вопрос, кто и каким образом будет оценивать критерии рискованности операции и действительность положительной налоговой истории?

Важно отметить, что в проекте устанавливается право фискального органа самостоятельно разрабатывать параметры приостановления регистрации накладных, а сами критерии подлежат изменению на каждое 10 число месяца, следующего за отчетным. В итоге, мы должны ясно осознавать, что фактически «правила игры» будут меняться систематически и каждый месяц, что нельзя назвать нормой. Это все лишний раз подтверждает то, что проблем с регистрацией накладных не избежать однозначно. А разве не для решения этой проблемы должен был быть принят новый порядок системы мониторинга?

Необходимо учесть, что согласно нового порядка, создаются комиссии на региональном и центральном уровнях. Решения этих комиссий регистрируется в течении семи рабочих дней в реестре, в ином случае, накладная/расчет корректировки регистрируется в автоматическом режиме. Вероятнее всего, учитывая предыдущий опыт, центральная комиссия будет принимать решения аналогичные региональным комиссиям, поскольку успеть в оговоренный срок детально разобраться с каждой жалобой объективно невозможно. Конечно, решение центральной комиссии иногда будут положительными, но остается риск, что положительными они будут только для «определенных» компаний.

В завершении, к сожалению, хочу отметить, что новый Порядок системы мониторинга критериев оценки рисков налоговых накладных не приведет к уменьшению случаев безосновательной, с юридической точки зрения, блокировки регистрации накладных, а значит бизнес может вернуться к ранее существующим проблемам.

Мы понимаем, что создание механизма, направленного на устранение схем получения необоснованной налоговой выгоды действительно необходимо. Однако, для этого нужно установить четкие, понятные для фискальных органов и бизнеса критерии оценки рисков. Кроме того, в случае блокировки регистрации накладных, фискальный орган должен обеспечить субъекту хозяйствования доступный, понятный, оперативный и реальный способ защиты своих нарушенных прав. При этом, блокирование накладных должно стать не нормой, а больше исключением из правил, поскольку тогда можно назвать работу системы совершенной, и такой, которая помогает реальному сектору экономики, а не блокирует работу половины коммерческих организаций.

Завершая данную тему, отметим, что для реальной работы нового порядка мониторинга критериев оценки риска, необходимо обеспечить работу реестра заблокированных накладных, создать комиссии по рассмотрению документов и пояснений на региональном и центральном уровнях и т.п. Остается надеяться, что новая «усовершенствованная» система мониторинга критериев оценки рисков не станет причиной для остановки деятельности предприятий реального сектора экономики, а сможет достойно бороться с сомнительными схемами получения недобросовестной выгоды.

 

АО «Адвокатская фирма «ADVICE»

Управляющий партнер, адвокат Кулаков Виталий

Последние видео

Заказать обратный звонок
Свяжитесь с нами

044 289-87-57

© «ADVICE» , 2013
01042, г. Киев, ул. Академика Филатова, 22/8, оф.200
Тел.: (044) 289-87-57, (044) 529-01-17
E-mail: partner@advice.in.ua

Свяжитесь с нами

044 289-87-57

© «ADVICE» , 2013
01042, г. Киев, ул. Академика Филатова, 22/8, оф.200
Тел.: (044) 289-87-57, (044) 529-01-17
E-mail: partner@advice.in.ua